Privacy reglement – Praktijk M.Buijs-Wilts – Hoevelaken
Header afbeelding
Praktijk M.Buijs-Wilts
Kantemarsweg 20 3871 AP
Hoevelaken

Privacy reglement

Wij hechten in onze praktijk groot belang aan uw privacy.  Wij willen u  daarom  goed informeren over onze uitgangspunten.

Algemeen

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw arts elders, bijvoorbeeld bij een medisch specialist in het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, een laboratorium of een fysiotherapeut worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen bijvoorbeeld de huisartsengroep.

Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling en  ten behoeve van onze administratie zullen wij uw gegevens bij inschrijving opslaan.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Dit betreft bijvoorbeeld NAW gegevens. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Een voorbeeld: bij een overlijden moet de behandelend arts een verklaring van overlijden afgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Als uw arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

 

Beveiliging van uw gegevens

Uw arts draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk)assistent(e), waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De algemene bewaartermijn is tien jaar maar de termijn kan ook langer zijn.

Als een beroep wordt gedaan op het vernietigingsrecht (zie hieronder) kan de bewaartermijn korter zijn.

Het kan voorkomen dat uw arts de gegevens langer dan tien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij alleen goede zorg kan bieden als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan langlopende of terugkerende behandelingen bij chronische ziekten of erfelijke aandoeningen. Binnen de huisartsenpraktijk is het gewoonte de verschillende patiëntgegevens met het oog op de continuïteit van zorg integraal op een kaart of in een bestand vast te leggen en langere tijd te bewaren. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw arts afspraken maken.

 

Recht op inzage en afschrift

U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken Uw arts moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag hij een vergoeding vragen.

 

Recht op aanvulling, correctie en afscherming  

Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u de arts vragen deze te corrigeren.

U kunt hem ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen.

U kunt, indien u toch prijs stelt op bewaring van de gegevens, uw arts verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen als u vindt dat deze minder relevant of niet geheel juist zijn. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.

 

Gebruik website en patiënten platvorm

Ook door het gebruik van onze website en de daarbij horende diensten  laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.  Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan duidelijk is dat ze verstrekt zijn om door ons verwerkt te worden.

Afhankelijk van de diensten kan het gaan om NAW gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, gegevens betreffende uw gezondheid (bijvoorbeeld in geval van een emailconsult), uw zorgverzekeraar, afspraakgegevens, betalinsgegevens en uw IP-adres. Per dienst wordt op de website aangegeven welke gegevens wij verzamelen en voor welke doelen zoals het aanmaken en het inloggen op uw account, het bijhouden van uw medisch dossier, het aanvragen van een herhaalrecept en het uitvoeren van een e-Consult, het bijhouden van uw voorkeuren, versturen van een nieuwsbrief, het verbeteren van onze dienstverlening en het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Uiteraard worden gegevens niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokkenzijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons of hetzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoons gegevens te verhinderen. Wij houden statistieken bij va onze website maar dit gebeurt geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar gezondheidsgegevens worden uitgewisseld.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Vragen, opmerkingen, wijzigingen

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.